Hàng mới về

290,000

Trọng lượng (0.5 - 1kg) Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật Note: Có thể mua theo con, tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền  

190,000

Trọng lượng: (0,8  - 1.2) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo thực tế cân nặng của cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

560,000

Trọng lượng: 1 kg số lượng: 4 - 5 con Note: ghẹ giao trong ngày, còn sống, đảm bảo chất lượng, tươi ngon  

460,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 50 - 60 con Tình trạng: Còn sống, giao trong ngày, đảm bảo chất lượng, tươi ngon

165,000

Trọng lượng : 1 Kg Tình trạng: đã làm sạch   

470,000

Trọng lượng : 1 - 1.5 Kg Tình trạng: làm sạch , cắt lát theo yêu cầu Note: shop sẽ tính tiền theo trọng lượng thực tế * giá

340,000

Trọng lượng : 1 Kg Số lượng : 10 - 12 con Tình trạng: đã làm sạch túi mật

190,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)Kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

340,000

Trọng lượng : 1 kg Số lượng : 12 - 15 con Note: Tôm thẻ bảo đảm được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại biển Phước Hải

310,000

Bán theo lát Tủy theo trọng lượng mỗi lát sẽ x với giá  

310,000

Trọng lượng: 1 kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: khách có thể mua theo lát, tùy theo cần nặng thực tế từng lát , shop sẽ * với giá    

360,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 14 -16 con    

250,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng:      15 - 20 con Tình trạng:  đã làm sạch, lấy túi mật

290,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 9 - 12 con Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật

210,000

Trọng lượng: 1.3 - 1.9kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

170,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: Làm sạch, cắt khúc theo yêu cầu

120,000

Trọng lượng: 1kg Số lượng: 4 - 5 con Tình trạng: làm sach, cắt lát theo yêu cầu

135,000

Trọng lượng: (1 - 1.4) kg Tình trạng: Làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo thực tế cân nặng từng con, shop sẽ * giá để ra thành tiền

190,000

Trọng lượng: (0.8 - 1) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

490,000

Trọng lượng: 1kg Số lượng : 8 - 10 con

130,000

Trọng lượng: 1kg Tình trạng: đã làm sạch  

Browse Wishlist
100,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: đã làm sạch

150,000

Trọng lượng : 1kg Số lượng : 4 - 5 con Tình trạng: làm sạch, hút chân không

170,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế của từng con cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

Các loại mực

290,000

Trọng lượng (0.5 - 1kg) Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật Note: Có thể mua theo con, tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền  

340,000

Trọng lượng : 1 Kg Số lượng : 10 - 12 con Tình trạng: đã làm sạch túi mật

250,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng:      15 - 20 con Tình trạng:  đã làm sạch, lấy túi mật

290,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 9 - 12 con Tình trạng: đã làm sạch, lấy túi mật

Các loại tôm

340,000

Trọng lượng : 1 kg Số lượng : 12 - 15 con Note: Tôm thẻ bảo đảm được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại biển Phước Hải

360,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 14 -16 con    

490,000

Trọng lượng: 1kg Số lượng : 8 - 10 con

Hải sản sống

560,000

Trọng lượng: 1 kg số lượng: 4 - 5 con Note: ghẹ giao trong ngày, còn sống, đảm bảo chất lượng, tươi ngon  

460,000

Trọng lượng: 1 kg Số lượng: 50 - 60 con Tình trạng: Còn sống, giao trong ngày, đảm bảo chất lượng, tươi ngon

Các loại cá

190,000

Trọng lượng: (0,8  - 1.2) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo thực tế cân nặng của cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

165,000

Trọng lượng : 1 Kg Tình trạng: đã làm sạch   

470,000

Trọng lượng : 1 - 1.5 Kg Tình trạng: làm sạch , cắt lát theo yêu cầu Note: shop sẽ tính tiền theo trọng lượng thực tế * giá

190,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)Kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

310,000

Bán theo lát Tủy theo trọng lượng mỗi lát sẽ x với giá  

310,000

Trọng lượng: 1 kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: khách có thể mua theo lát, tùy theo cần nặng thực tế từng lát , shop sẽ * với giá    

210,000

Trọng lượng: 1.3 - 1.9kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

170,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: Làm sạch, cắt khúc theo yêu cầu

120,000

Trọng lượng: 1kg Số lượng: 4 - 5 con Tình trạng: làm sach, cắt lát theo yêu cầu

135,000

Trọng lượng: (1 - 1.4) kg Tình trạng: Làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo thực tế cân nặng từng con, shop sẽ * giá để ra thành tiền

190,000

Trọng lượng: (0.8 - 1) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

130,000

Trọng lượng: 1kg Tình trạng: đã làm sạch  

Browse Wishlist
100,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: đã làm sạch

150,000

Trọng lượng : 1kg Số lượng : 4 - 5 con Tình trạng: làm sạch, hút chân không

170,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế của từng con cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

170,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế của từng con cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền

150,000

Trọng lượng : 1kg Số lượng : 4 - 5 con Tình trạng: làm sạch, hút chân không

Browse Wishlist
100,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: đã làm sạch

130,000

Trọng lượng: 1kg Tình trạng: đã làm sạch  

190,000

Trọng lượng: (0.8 - 1) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo trọng lượng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

135,000

Trọng lượng: (1 - 1.4) kg Tình trạng: Làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo thực tế cân nặng từng con, shop sẽ * giá để ra thành tiền

120,000

Trọng lượng: 1kg Số lượng: 4 - 5 con Tình trạng: làm sach, cắt lát theo yêu cầu

170,000

Trọng lượng : 1 kg Tình trạng: Làm sạch, cắt khúc theo yêu cầu

210,000

Trọng lượng: 1.3 - 1.9kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

310,000

Trọng lượng: 1 kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu Note: khách có thể mua theo lát, tùy theo cần nặng thực tế từng lát , shop sẽ * với giá    

310,000

Bán theo lát Tủy theo trọng lượng mỗi lát sẽ x với giá  

190,000

Trọng lượng : (0.8 - 1.2)Kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo cân nặng thực tế, shop sẽ * giá để ra thành tiền

470,000

Trọng lượng : 1 - 1.5 Kg Tình trạng: làm sạch , cắt lát theo yêu cầu Note: shop sẽ tính tiền theo trọng lượng thực tế * giá

165,000

Trọng lượng : 1 Kg Tình trạng: đã làm sạch   

190,000

Trọng lượng: (0,8  - 1.2) kg Tình trạng: làm sạch, cắt lát theo yêu cầu note: Tùy theo thực tế cân nặng của cá, shop sẽ * giá để ra thành tiền